GeleenGeleen Ma - Vrij 09:00-17:00 +31 (0)46 - 850 74 91
info@lacroixenpartners.nl
Deskundig
Persoonlijk
Onafhankelijk

Disclaimer

Lacroix en Partners > Disclaimer

Disclaimer

Ondanks de constante zorg en aandacht die wij aan de samenstelling van onze website
besteden, is het mogelijk dat de informatie die op onze website wordt gepubliceerd
onvolledig of onjuist is. De informatie op onze website wordt regelmatig aangevuld en
eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige
kennisgeving worden aangebracht. Een bezoeker mag geen auteursrechtelijke beschermde
werken of andere in onze websites opgeslagen informatie openbaar maken of
verveelvoudigen zonder (schriftelijke) toestemming van Lacroix en Partners.
Wij kunnen er niet voor instaan dat de informatie op onze website geschikt is voor het doel
waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd. Alle informatie, producten en diensten
worden aangeboden in een staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige
(impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid en geschiktheid voor
een bepaald doel of anderszins.
Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke
aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van onze
website, of met de tijdelijke onmogelijkheid om onze website te kunnen raadplegen. Wij zijn
ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van
informatie die door middel van onze website verkregen is.
Lacroix en Partners behoudt zich het recht voor deze disclaimer te allen tijde met
onmiddellijke ingang en zonder kennisgeving vooraf te wijzigen.